166
0

Pagination WordPress (WordPress Căn Bản)

166
pagination WordPress
Thời gian đọc: 2 phút

Pagination WordPress

Chào mọi người đến với series WordPress Căn Bản Cho Người Mới. Ở phần này Mình sẽ giới thiệu cho các bạn về Pagination (Phân trang) của WordPress. Pagination là kiểu phân trang bài viết với số lượng bài viết một hay nhiều bài viết. Và số lượng trang sẽ càng nhiều nếu càng có nhiều bài viết và ngược lại. Bên cạnh đó mà nó còn giúp chúng ta kiểm soát số lượng hiển thị bài viết tốt hơn.

Pagination theo dạng bài viết trước sau

posts_nav_link()

Function trên có tác dụng hiển thị bài viết theo dạng bài viết trước và bài viết sau (các bạn có thể đọc thêm về posts_nav_link() tại đây)

next_posts_link();
previous_posts_link();

Hai function này sẽ hiện ra các bài viết trước và sau. Nếu bạn muốn lấy giá trị, sử dụng:

$next_posts = get_next_posts_link(); 
$prev_posts = get_previous_posts_link();

Pagination Next Prev WordPress

Pagination theo số numberic:

the_posts_pagination();

Function này có tác dụng như giúp bạn phân chia số trang theo số lượng của bài viết. Số trang hiển thị sẽ tùy thuộc vào số lượng bài viết trên một trang và tổng số lượng bài viết.

Pagination Numberic WordPress

Pagination giữa các phần bài viết:

wp_link_pages();

chia nội dung bài viết ra làm nhiều phần, mỗi phần là một trang.

while ( have_posts() ) : the_post();
  the_content();
  wp_link_pages();
 endwhile;

Cách dùng pagination như sau:

while(have_posts()):the_post;
   //edit code here
endwhile;
//Code Pagination Ở đây

Và bây giờ mình sẽ dưới đây là cách custom Pagination Numberic dành cho các bạn nào không sử dụng được hàm the_post_pagination() (vì trong lúc code các bạn sẽ nhiều lúc không sử dụng được function này dù là đang ở phiên bản WP mới nhất đi chăng nữa nên tự viết cho mình sẽ khả thi hơn).Và giờ khi bạn lấy danh sách bài viết bạn cần làm như sau:

     $paged = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;
     $args = array(
     'posts_per_page' => 6,
     'post_type' => 'post',
     'paged'=>$paged
     );
     $query = new WP_Query($args);
     while ( $query->have_posts() ) : $query->the_post(); ?> endwhile;

Sau đó bạn thêm đoạn code dưới đây dưới dòng while

$GLOBALS['wp_query']->max_num_pages = $query->max_num_pages;
    the_posts_pagination( array(
    'mid_size' => 3,
    'prev_text' => __( 'Về', 'welsh-womens-aid' ),
    'next_text' => __( 'Tiếp', 'welsh-womens-aid' ),
    ) );

Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn về Pagination WordPress. Các bạn có thông tin hay thắc mắc gì thì cứ liên hệ fanpage của mình nhé

0