92
0

[Javascript] Điều kiện và Switch Statements

92
javascript
Thời gian đọc: 2 phút

Trong bài trước mình đã đề cập về DOM và CSS Selector, thì với bài này minh sẽ đề cấp tiếp về điều kiện và Switch Statements trong JavaScript để các bạn dễ dàng xử lý hơn khi gặp các vấn đề liên quan tơi logic hay điều kiện trong JavaScript.

Điều kiện trong JavaScript

Như mọi ngôn ngữ lập trình khác thì JavaScript hỗ  trợ chúng ta điều kiện để dễ dàng xử lý các vấn đề hơn. Trong bài trước khi xử lý nút tăng giảm số lượng thì mình có dùng đến điều kiện để check. Giờ mình sẽ nói sơ lại đoạn check điều kiện đó.


var input = document.getElementById('quality');
var minus = document.getElementById('minus');
var plus = document.getElementById('plus');

minus.onclick = function (){
 if(input.value > 1){
   input.value--;
 }else{
input.value = 1;
}
plus.onclick = function (){
   input.value++;
}

Ở đây mình DOM tới các nút và input khi nút minus được nhấn thì input sẽ giảm giá trị nhưng sẽ dừng lại khi input có giá trị bé hơn 1. Thì mình sẽ viết lại như sau

minus.onclick = function() {
 input.value > 1 ? input.value-- : input.value = 1; 
}

Phần code trên mình viết nó cũng có ý nghĩa tương tự như phấn code phía trên nhưng có điều lúc này mình truyền input vào function  minus.onclick  để check điều kiện. Vậy là bạn có 2 cách viết để một là cách viết tường mình 2 là cách viết ngắn gọn về điều kiện trong JavaScript.

Switch Statements trong JavaScript

Trong phần này cũng với đề bài khác nhưng mình sẽ viết lại theo kiểu Switch Statements để các bạn hiểu rõ hơn. Nhưng trước hết chúng ta cần hiểu rõ Switch Statements là gì? Thì chúng ta có thể hiểu là nó là dạng if else nhưng tường minh hơn giúp người khác đọc code có thể dễ hiểu hơn. Hoặc chúng ta có định nghĩa như sau: Switch Statements là một loại cơ chế điều khiển lựa chọn để cho phép giá trị của một biến hay biểu thức thay đổi luồng điều khiển của một chương trình thực thi thông qua tìm kiếm và ánh xạ. Sau đây mình sẽ viết lại đề bài trên theo Switch Statements như sau:

var job = 'teacher';
 switch(job){
  case 'teacher':
   console.log(<code>Dạy học ở nhà);
   break;
  default: 
    console.log(Đi làm mỗi ngày); 
}

Nhìn vào đây thì chắc chắn các bạn biết được là giá trị trả về là gì rồi chứ. Bài này đến đây là hết hi vọng các bạn hiểu được và sử dụng được điều kiện và switch statements trong JavaScript.

0