139
0

[ JavaScript ] Các biến và các kiểu dữ liệu

139
javascript
Thời gian đọc: 3 phút

Trong bài viết này mình sẽ nói rõ về các khái niệm cơ bản của biến trong JavaScript. Biến là một trong những khái niệm cơ bản của mọi ngôn ngữ lập trình trên thế giới. Vậy bạn bạn hiểu như thế nào là biến? Chúng ta có thể hiểu đơn giản là biến là một nơi chứa các giá trị mà mình có thể sử dụng nó đến lần này tới lần khác để thay thế việc chúng ta phải ghi lại giá trị nhiều lần trong đoạn code.## Khai báo biến JavaScript

Các bạn nên dùng var để khai báo biến ví dụ như sau: JavaScript-ex-var-1

Nhìn vào ta phân tích như sau biến này có tên là hoTen và giá trị của biến này là Huy. Các bạn có thể hiểu đơn giản là biến hoTen là một phần trong bộ nhớ của máy tính, nơi chuỗi ký tự Huy được lưu. Và để xem kết quả thì chúng ta thêm lệnh: console.log(hoTen); để hiện thị kết quả trên console của trình duyệt.

JavaScript-ex-var-1-res

Và minh thêm một ví dụ nữa để các bạn hiểu rõ hơn về tác dụng của biến:

JavaScript-ex-var-2

Mình đặt thêm một biến nữa là tuoi với giá trị được gán là 24. Sau đó mình console một đoạn string trong đó mình dùng dấu để ghép nối string và 2 biến lại với nhau. Bạn có thể thay đổi lại giá trị của biến, điều đó sẽ làm thay đổi string được console ra.

JavaScript-ex-var-2-res

Ngoài kiểu khai báo var bạn có thể khai báo bằng const để khai báo hằng số trong đoạn code. Hằng số là kiểu khai báo không thay đổi được giá trị .

Các kiểu dữ liệu JavaScript

Chúng ta có 5 kiểu dữ liệu trong JavaScript
JavaScript-ex-var-3
Như Number, String, Boolean, Undefined, Null. Number là tập hợp kiểu dữ liệu số. String là kiểu dữ liệu ký tự, văn bản. Boolean là kiểu dữ liệu logic chỉ trả về 2 giá trị là true hoặc falsie. Undefined là kiểu dự liệu không có giá trị . Còn Null là kiểu dữ liệu không tồn tại.

0